Polityka prywatności Biura dla Prawnika

Polityka prywatności

Biura dla Prawnika

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro dla Prawnika Aleksandra Przecherska-Baranowska (Administrator) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 29a/7 (00-544)

Po co i dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Dane osobowe zbierane przez ADMINISTRATORA przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. ADMINISTRATOR zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

W ramach swojej działalności ADMINISTRATOR zbiera i przetwarza dane osobowe:

(a) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADMINISTRATORA jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług ADMINISTRATORA, w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez ADMINISTRATORA lub w których ADMINISTRATOR uczestniczy oraz o działalności ADMINISTRATORA (np. w ramach newslettera), a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną biurodlaprawnika.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

(b) w celu wykonywania umów zawieranych przez ADMINISTRATORA z klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z ADMINISTRATOREM (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

(c) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z ADMINISTRATOREM (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADMINISTRATORZE (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. wykonanie usługi, kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności ADMINISTRATORA. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami lub w ogólnych warunkach dot. świadczenia usług prawnych. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody, w tym udzielonej poprzez zapisanie się do newslettera lub poprzez złożenie dyspozycji otrzymywania określonych informacji, w tym tematycznych alertów prawnych. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Jeżeli nie chcą Państwo, aby ADMINISTRATOR przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADMINISTRATOR jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych. Newsletter oraz inne podobne informacje przesyłamy do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.

Czy przekazujemy dane podmiotom trzecim?

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z ADMINISTRATOREM, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing, podmioty świadczące usługi w zakresie call center i działań marketingowo-promocyjnych np. Google w zakresie oceny naszych usług – więcej tutaj, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu ADMINISTRATOR na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie ADMINISTRATORA. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE ADMINISTRATOR zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

W związku ze współpracą ze swoimi dostawcami i usługodawami ADMINISTRATOR może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami ADMINISTRATOR.

Czy profilujemy dane?

Nie, Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie biurodlaprawnika.pl, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.

Masz pytania?

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z ADMINISTRATOREM pod adresem e-mail: kontakt@biurodlaprawnika.pl

Masz prawo do skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez ADMINISTRATOR danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).