Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIURA DLA PRAWNIKA

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura dla Prawnika – nowoczesnej
  wspólnoty biurowej stworzonej przez Wynajmującego.
 2. Regulamin odnosi się do Członków wspólnoty biurowej, Użytkowników oraz ich
  klientów.
 3. Regulamin obowiązuje w każdej lokalizacji Biura dla Prawnika.
 4. Wynajmujący/Administrator oznacza Biuro dla Prawnika Aleksandra
  Przecherska Baranowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 29a/7.
 5. Użytkownik oznacza każdą osobę korzystającą z systemu rezerwacji Biura dla
  Prawnika.
 6. Członkowie wspólnoty oznacza najemców, którzy zawarli z Biurem dla Prawnika
  umowy wspólnoty biurowej.
 7. Sala konferencyjna oznacza salę dostępną w siedzibie Biura dla Prawnika w
  Warszawie przy ul. Wilczej 29a/7.
 8. Biurko oznacza miejsce do pracy zlokalizowane na open space w siedzibie Biura
  dla Prawnika w Warszawie przy ul. Wilczej 29a/7.
 9. Biuro oznacza siedzibę Biura dla Prawnika w Warszawie przy ul. Wilczej 29a/7.
 10. Centrum Coworkingowe oznacza jedną z lokalizacji Biura dla Prawnika za
  wyjątkiem Biura, która jest oferowana korzystającym na wyłączność na
  określony czas.
 11. Oferta oznacza Salę konferencyjną, Biurko lub Centrum Coworkingowe.
  § 2 Zasady korzystania z sali konferencyjnej i biurek
 12. Korzystanie z Oferty jest możliwe wyłącznie przez adwokatów/radców
  prawnych/doradców podatkowych/rzeczników patentowych lub aplikantów
  adwokackich oraz radcowskich po dokonaniu rejestracji użytkownika oraz
  dokonaniu rezerwacji.
 13. Przed dokonaniem rezerwacji Użytkownik ma obowiązek dokonać rejestracji w
  elektronicznym systemie rezerwacji podając swoje imię i nazwisko, adres e-
  mail, nr NIP, nr wpisu oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Korzystanie z
  systemu rezerwacji jest możliwe po akceptacji użytkownika przez
  administratora, tj. po weryfikacji, że użytkownik spełnia wymogi określone w §
  2 ust. 1 powyżej.
 14. Członkom wspólnoty przysługuje prawo korzystania z Oferty zarówno w Biurze,
  jak i Centrach Coworkingowych w ramach zawartych umów i przysługujących
  pakietów.
 15. Czas korzystania z Oferty jest liczony godzinowo (60 min.). Opłata za
  korzystanie z Oferty jest liczona za każdą kolejną rozpoczętą godzinę wg.
  cennika – Sala konferencyjna podstawowa 25 zł netto/h, Biurko 9 zł netto/h (45
  zł netto cały dzień), Centrum coworkingowe 15 zł netto/h. Opłata za korzystanie
  z Centrum Coworkingowego pobierana jest z góry przy dokonywaniu rezerwacji
  za pomocą wybranego systemu płatności elektronicznej.
 16. Rezerwacja Oferty w wybranym zakresie odbywa się elektronicznie za
  pośrednictwem systemu rezerwacji pod adresem
  www.biurodlaprawnika.pl/rezerwacja.
 17. Przekroczenie zarezerwowanego czasu korzystania z Oferty jest możliwe
  wyłącznie w razie braku innych rezerwacji w tym czasie i po wcześniejszym
  ustaleniu tego z Wynajmującym. Nie jest możliwe korzystanie z Oferty bez
  wcześniejszej rezerwacji.
 18. Nieodpłatne odwołanie rezerwacji przez użytkownika możliwe jest najpóźniej na
  24h przed wyznaczoną godziną korzystania z Oferty. Po upływie ww. czasu
  użytkownikowi naliczona zostanie opłata za odwołanie jak za korzystanie z
  Oferty w zarezerwowanym zakresie, a Członkom wspólnoty posiadającym
  wykupiony pakiet korzystania z Oferty odliczona od pakietu.
 19. W przypadku niewykorzystania zarezerwowanego czasu korzystania z Oferty
  opłaty nie będą zwracane.
 20. Zabronione jest korzystanie z Sali konferencyjnej dla wykonywania innej pracy
  niż spotkania z klientami, bez uprzedniej zgody Wynajmującego. W przypadku
  Centrum Coworkingowego zabronione jest korzystanie z niego dla celów innych
  niż związane z pracą lub spotkaniami z klientem.
 21. W przypadku dokonania rezerwacji Sali konferencyjnej lub Biurka poza
  godzinami pracy Biura, tj. między godziną 17 a 9 rano w dni powszednie oraz w
  weekendy, dni ustawowo wolne od pracy, Użytkownik zobowiązany jest na
  własną rękę pozyskać instrukcje dostępu do Biura i jego zamknięcia za
  pośrednictwem e-mail lub telefonicznie. Użytkownik zobowiązany jest
  utrzymać w poufności dane dostępowe do biura, w tym przekazywane mu
  wszelkie hasła i kody, w szczególności nie udostępniać ich swoim klientom. W
  przypadku konieczności obsługi rezerwacji w godzinach wymienionych w
  zdaniu pierwszym, polegającej w szczególności na konieczności przekazania
  instrukcji dostępu do biura i jego zamknięcia, Biuro naliczy dodatkową opłatę
  manipulacyjną w wysokości 100 zł netto. W przypadku konieczności odwołania
  alarmu, zmiany kodów dostępu i haseł Biuro naliczy dodatkową opłatę
  manipulacyjną w wysokości 150 zł netto. Ujawnienie przez Użytkownika danych
  dostępu do Biura i instrukcji jego zamknięcia osobom trzecim stanowi podstawę
  rozwiązania przez Biuro zawartej umowy bez zachowania okresu
  wypowiedzenia. Biuro zastrzega możliwość odmowy przyjęcia rezerwacji przez
  Użytkownika poza godzinami pracy, w szczególności, gdy działania lub

zaniechania użytkownika lub jego klienta doprowadziły w przeszłości do
konieczności odwołania alarmu, zmiany kodów dostępu i haseł.

 1. Kody dostępu do Centrum Coworkingowego przesyłane są użytkownikowi po
  dokonaniu akceptacji rezerwacji przez Wynajmującego lub jej opłacenia za
  pośrednictwem wskazanego systemu przyjmowania płatności. Ust. 9 stosuje się
  odpowiednio.
 2. Otwierając Biuro za pomocą kluczyka dostępnego w skrytce Użytkownik
  zobowiązany jest do odłożenia klucza na miejsce niezwłocznie po jego użyciu
  oraz zamknięcia skrytki i przestawienia zamka szyfrowego celem jego
  zamknięcia. Po zakończeniu korzystania z Biura Użytkownik obowiązany jest
  sprawdzić, czy jest ostatnią osobą w lokalu i w takim wypadku dokonać
  uzbrojenia alarmu oraz zamknięcia lokalu i pozostawienia klucza we
  wskazanym miejscu.
 3. Rozliczenie korzystania z Oferty przez Użytkownika następuje w drodze faktury
  VAT po zakończeniu każdego miesiąca na podstawie zbiorczego zestawienia
  korzystania przez Użytkownika z Oferty wygenerowanego przez system
  rezerwacji. Faktura VAT przesyłana jest na adres e-mail użytkownika podany
  przy rejestracji w systemie rezerwacji. W przypadku Użytkowników
  korzystających z Sali konferencyjnej i Biurka faktura VAT wystawiana jest z 7-
  dniowym terminem płatności. Korzystając z Oferty Użytkownik wyraża zgodę na
  wysyłanie faktur drogą elektroniczną.
 4. Dla bezpieczeństwa Użytkowników oraz W Biurze i Centrach Coworkingowych
  zainstalowany jest monitoring wizyjny ukierunkowany na wejście do
  Biura/Centrum Coworkingowego. Wynajmujący nie rejestruje wizji ani dźwięku
  w obszarach, gdzie świadczone są usługi prawne przez Użytkowników, objęte
  tajemnicą zawodową.
 5. Wynajmujący zastrzega możliwość zablokowania dostępu do Oferty
  Użytkownikom (a w przypadku Członków wspólnoty do natychmiastowego
  rozwiązania zawartej umowy wspólnoty biurowej), którzy nie stosują się do
  niniejszego Regulaminu, a ponadto korzystają z Oferty niezgodnie z
  przeznaczeniem lub swym działaniem i zaniechaniem powodują zagrożenie dla
  Wynajmującego, pozostałych Użytkowników i Członków wspólnoty w
  szczególności w zakresie bezpieczeństwa życia, zdrowia, mienia lub tajemnicy
  zawodowej.
  § 3 Zasady odbioru korespondencji
 6. Korespondencja Członków wspólnoty jest odbierana zgodnie z zawartymi
  umowami najmu.
 7. Członkom wspólnoty posiadającymi pakiet obsługi korespondencji
  rejestrowanej przysługuje możliwość awizacji korespondencji „na życzenie” w
  bezpłatnym wymiarze 10 dni roboczych w trakcie roku kalendarzowego, z
  zastrzeżeniem, że okres ten nie może wynosić mniej niż 5 dni roboczych. W
  przypadku awizacji korespondencji na życzenie Członka wspólnoty w wymiarze
  powyżej 10 dni roboczych, Członek wspólnoty jest zobowiązany do osobistego
  odbioru korespondencji awizowanej w Urzędzie Pocztowym nr 15 w Warszawie.

Odbiór awizowanej korespondencji po wykorzystaniu max. limitu 10 dni
roboczych na wyraźną prośbę Członka wspólnoty odbywa się za dodatkową
opłatą – 40 złotych netto za odbiór listów rejestrowanych w urzędzie
pocztowym.

 1. Wynajmujący nie jest zobowiązany do odbioru przesyłek kurierskich oraz
  dokumentów dostarczanych w innej formie niż przez operatora publicznego
  (np.: przez klienta). Wynajmujący nie jest zobowiązany do skanowania i
  przesyłania dokumentów dostarczanych w innej formie niż przez operatora
  publicznego. Ww. usługa będzie dostępna za dodatkową opłatą.
 2. Odbiór listów rejestrowanych i zwykłych adresowanych do Członków wspólnoty
  odbywa się z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, po wcześniejszym
  ustaleniu godziny odbioru korespondencji z Wynajmującym. (dodano 18.08.2020
  r.) W przypadku braku możliwości odbioru korespondencji użytkownik
  zobowiązany jest powiadomić o powyższym Buro. W przypadku dwukrotnego
  przygotowania korespondencji i braku informacji o niestawiennictwie naliczona
  zostanie opłata manipulacyjna w kwocie 25 zł netto.
 3. Po zakończeniu umowy wspólnoty biurowej Użytkownik obowiązany jest
  odebrać swoją korespondencję najpóźniej w terminie miesiąca. W przypadku
  braku odbioru dokumentów, Biuro prześle zgromadzoną korespondencję na
  adres Użytkownika wskazany w umowie, naliczając opłatę manipulacyjną w
  kwocie 100 zł netto.
  §4
  Zasady korzystania z Oferty
 4. W przypadku chęci skorzystania z drukarki w Biurze Użytkownik dokonuje
  konfiguracji sterowników samodzielnie na podstawie przekazanej instrukcji i
  otrzymanego kodu użytkownika. Nadanie kodu Użytkownika możliwe jest w
  godzinach pracy biura. Koszt konfiguracji sterowników i uruchomienia drukarki
  przez personel Biura wynosi 50 zł netto (nie dotyczy jednorazowego
  uruchomienia drukarki dla Członków wspólnoty posiadających abonamenty
  przynajmniej z dostępem do sali konferencyjnej).
 5. Parametry konfiguracji drukarki w Centrum Coworkingowym umieszczone są
  obok urządzenia.
 6. Koszt wydruku/kopii jednej strony A4 wynosi 0,50 zł netto i zostanie doliczony
  do faktury Vat zgodnie z §2 ust. 12 (nie dotyczy Członków wspólnoty
  posiadających pakiety obejmujące możliwość wydrukowania określonej liczby
  stron w miesiącu).
 7. Wynajmujący udostępnia Użytkownikom nieodpłatnie Internet (Wi-Fi).
  Korzystanie z Internetu odbywa się na ryzyko i wyłączną odpowiedzialność
  Użytkownika.
 8. Biuro udostępnia nieodpłatnie kawę, herbatę i wodę niegazowaną filtrowaną z
  dystrybutora znajdującego się w lodówce w kuchni w nieograniczonym zakresie.
 9. Wynajmujący w każdej lokalizacji udostępnia odpłatnie butelkowaną wodę oraz
  pozostałe napoje w cenie: 3 zł netto woda gazowana/niegazowana, 3,5 zł netto
  Coca-Cola, a w Centrach Coworkingowych kawę w kapsułkach w cenie 3 zł
  netto/kapsułka. Korzystając z napojów dodatkowo płatnych użytkownik
  obowiązany jest zaznaczyć zużycie w zeszycie (znajdującym się na recepcji Biura
  lub w widocznym miejscu w Centrum Coworkingowym) poprzez oznaczenie
  daty, godziny spotkania i ilości wypitych napojów oraz pokwitować
  własnoręcznym podpisem. Rozliczenie napojów następować będzie na
  zakończenie miesiąca na podstawie faktury zgodnie z § 2 ust. 12 lub w formie
  bezgotówkowej po zakończeniu spotkania.
 10. W dni powszednie w godzinach 9-14 Biuro oferuje usługę obsługi spotkań w Sali
  konferencyjnej w wersji standardowej (za opłatą 40 zł netto/h,) i premium (za
  opłatą 60zł netto/h), jeżeli rezerwacja dokonana została z co najmniej 24-
  godzinnym wyprzedzeniem. Dla członków z wykupionymi pakietami dopłata do
  godziny korzystania z sali wynosi odpowiednio 15 zł i 25 zł netto/h. Na życzenie,
  po wcześniejszym ustaleniu, możliwe jest świadczenie ww. usług również w
  godzinach późniejszych. Dokonując rezerwacji Sali konferencyjnej Użytkownik
  deklaruje chęć skorzystania z usługi i jej zakresu. Każda z wersji obejmuje
  przyjęcie klienta i zaproszenie go do Sali konferencyjnej oraz serwis kawowy, z
  zastrzeżeniem, że w wersji premium gościom serwowana jest butelkowana woda
  w odpowiednim standardzie oraz dostępne pozostałe napoje gazowane (np.
  coca-cola). W przypadku, gdy w spotkaniu uczestniczy więcej niż 4 osoby do
  każdego kolejnego uczestnika doliczona zostanie opłata serwisowa 5zł/os/h w
  wersji standardowej i 8 zł/os/h w wersji premium. Rozliczenie usług następuje w
  myśl § 2 ust. 14.
 11. Po zakończeniu korzystania z Oferty każdy Użytkownik zobowiązany jest
  pozostawić po sobie porządek, w szczególności poprzez uprzątnięcie
  powierzchni stołu/biurka i pozostawionych nieczystości oraz umycie naczyń itp.
  (nie dotyczy, gdy zakupiona została usługa obsługi spotkań o ile ostatnie
  spotkanie nie kończy się o godzinie 14 lub później). Po zakończeniu pracy w
  Centrach Coworkingowych Użytkownik zobowiązany jest do wyczyszczenia
  powierzchni biurka płynem dezynfekującym umieszczonym w widocznym
  miejscu.
 12. Z uwagi na fakt, że Biuro dla Prawnika jest wspólnotą biurową, wszelkie
  materiały biurowe, takie jak koperty lub potwierdzenia odbioru oraz nadania do
  wykorzystania na Poczcie Polskiej, a pozostawione w miejscach
  ogólnodostępnych służą do użytku wyłącznie tych członków wspólnoty, którzy
  je tam pozostawili.
 13. Użytkownik ma możliwość skorzystania z usług personelu w Biurze za
  dodatkową opłatą w wysokości:
  a. Druk przez Wynajmującego – 1 strona A4 – 10 zł netto
  b. Ksero przez Wynajmującego – 1 strona A4 – 10 zł netto
  c. Obsługa biurowa – 50 zł/ 1 godzina.Samodzielny wydruk/kserowanie 1
  strony dokumentu bez pakietu drukowania/po przekroczeniu pakietu –
  50 gr netto/ strona.
 14. Najpóźniej w dniu wygaśnięciu umowy Członek wspólnoty zobowiązany jest do
  aktualizacji adresu siedziby działalności gospodarczej, w szczególności we
  właściwych rejestrach, mediach społecznościowych, Google itp. W przypadku
  naruszenia powyższego obowiązku Biuro obciążać będzie byłego najemcę opłatą
  w stawce 25 zł netto za każdy dzień.
 15. Po zakończeniu umowy wspólnoty biurowej gabinetu naliczona zostanie opłata
  za sprzątanie w kwocie 150 zł netto.
 16. Po wygaśnięciu umowy i wyraźnym życzeniu Użytkownika, Biuro dokonuje
  odbioru napływającej do Członka korespondencji za opłatą 5 zł netto/list.

Regulamin wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.
Zespół Biura dla Prawnika